வாழ்நாள் கல்வி

பால்மாடுகள் மீது உண்ணி தொந்தரவு இருந்தால் அதை நீக்கும் வைத்திய முறை

பால்மாடுகள் மீது உண்ணி தொந்தரவு இருந்தால் அதை நீக்கும் வைத்திய முறை

பால்மாடுகள் மீது உண்ணி தொந்தரவு இருந்தால் அதை நீக்கும் வைத்திய முறை

Facebook twitter googleplus pinterest LinkedIn

பால்மாடுகள் மீது உண்ணி தொந்தரவு இருந்தால் அதை நீக்கும் வைத்திய முறை

பிரிவு : பால்மாடு வளர்ப்பு
உட்பிரிவு : பால்மாடுகள் மீது உண்ணி தொந்தரவு இருந்தால் அதை நீக்கும் வைத்திய முறை
தயாரித்தவர்கள் :

திரு.B.சேகர், திருமதி.A.கயல்விழி

ஆதாரங்கள் :

விடியல் நிறுவனத்தின் மூலம் அளிக்கப்பட்ட பயிற்சிகள்

சரி பார்த்தவர் விபரம் : விவரம் அறிய சொடுக்குக
வெளியிடு : விடியல் இராசிங்காபுரம்-625528, தேனி மாவட்டம், தமிழ்நாடு