வாழ்நாள் கல்வி

பால்மாடுகள் தீவனம் தண்ணீ ர் எடுக்காமல் இருந்தால் அதை போக்கும் மூலிகை வைத்தியம்

பால்மாடுகள் தீவனம் தண்ணீ ர் எடுக்காமல் இருந்தால் அதை போக்கும் மூலிகை வைத்தியம்

பால்மாடுகள் தீவனம் தண்ணீ ர் எடுக்காமல் இருந்தால் அதை போக்கும் மூலிகை வைத்தியம்

Facebook twitter googleplus pinterest LinkedIn

பால்மாடுகள் தீவனம் தண்ணீ ர் எடுக்காமல் இருந்தால் அதை போக்கும் மூலிகை வைத்தியம்

பிரிவு : பால்மாடு வளர்ப்பு
உட்பிரிவு : பால்மாடுகள் தீவனம் தண்ணீ ர் எடுக்காமல் இருந்தால் அதை போக்கும் மூலிகை வைத்தியம்
தயாரித்தவர்கள் :

திரு.B.சேகர், திருமதி.A.கயல்விழி

ஆதாரங்கள் :

விடியல் நிறுவனத்தின் மூலம் அளிக்கப்பட்ட பயிற்சிகள்

சரி பார்த்தவர் விபரம் : விவரம் அறிய சொடுக்குக
வெளியிடு : விடியல் இராசிங்காபுரம்-625528, தேனி மாவட்டம், தமிழ்நாடு